TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng và niềm tin hàng đầu của nông sản chất lượng cao Tây Nguyên.

SỨ MỆNH

“Mang thịnh vượng đến nông sản Tây Nguyên

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cộng đồng: Giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm nhằm tạo ra lợi ích bền vững và sự thịnh vượng cho cộng đồng và xã hội.

Đổi mới: Sẵn sàng đổi mới, không ngừng sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại.

Chất lượng: Mang đến thị trường  sản phẩm phù hợp, an toàn cho sức khoẻ và chất lượng tốt nhất.

Tin cậy: Là người bạn đồng hành, sự tin cậy xuyên suốt hành trình gắn kết của người nông dân, đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.

Phát triển: Cùng nhau xây dựng một môi trường phát triển có văn hoá về cả con người, sản phẩm, doanh nghiệp và quê hương.